รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา(เลือกรายการ)แบบ1โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ตำบลทุงพลาอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 68,400.00 บาท เบิกจ่าย 68,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เครื่องเล่นสนามPO/7017635766/P1110/3100161023 68,400.00 68,400.00 3  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา