รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 14,117,600.00 บาท เบิกจ่าย 14,117,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/งวด1/P844/3100126104 1,299,500.00 1,299,500.00 9  พ.ค. 2565
2 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/งวด2/P980/3100144508 1,299,900.00 1,299,900.00 17  มิ.ย. 2565
3 อาคารเรียน212ล./57-กโรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/งวด3/P1067/3100155691 1,299,900.00 1,299,900.00 20  ก.ค. 2565
4 อาคารเรียน212ล./57-กโรงเรียนบ้านน้ำใสตำบลลุโบะยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี/งวด4/P1148/3100166822 1,299,900.00 1,299,900.00 15  ส.ค. 2565
5 อาคารเรียน212ล./57-กโรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี/งวด8/P1284/3100182676 1,857,000.00 1,857,000.00 7  ก.ย. 2565
6 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/งวด6 1,857,000.00 11  พ.ย. 2564
7 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/งวด7 1,857,400.00 11  พ.ย. 2564
8 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/งวด8 3,347,000.00 11  พ.ย. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา