รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 3,001,400.00 บาท เบิกจ่าย 3,001,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อาคารห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน/งวด1/7017159695/P598/3100089677 240,112.00 240,112.00 22  ก.พ. 2565
2 อาคารห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน/งวด2/7017159695/P682/3100095476 360,168.00 360,168.00 23  มี.ค. 2565
3 อาคารห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน/งวด3/7017159695/P741/3100114194 360,168.00 360,168.00 7  เม.ย. 2565
4 อาคารห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน/งวด4/7017159695/P1147/3100166816 540,252.00 540,252.00 15  ส.ค. 2565
5 อาคารห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน/งวด5/7017159695 1,500,700.00 2  ธ.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา