รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านเจาะบาแนตำบลลุโบะยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 499,500.00 บาท เบิกจ่าย 499,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างฯบ้านเจาะบาแน/งวด1/7017163515/P592/3100088274 199,800.00 199,800.00 18  ก.พ. 2565
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างฯบ้านเจาะบาแน/งวด2/7017163515/P738/3100114168 299,700.00 299,700.00 7  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา