รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 7,588,100.00 บาท เบิกจ่าย 7,588,100.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน /งวด8/7017092644/P703/3100108462 882,240.00 882,240.00 29  มี.ค. 2565
2 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน /งวด/7017092644/P1039/3100154399 1,764,700.00 1,764,700.00 12  ก.ค. 2565
3 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านต้น /งวด3/7017092644 1,764,700.00 11  พ.ย. 2564
4 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน /งวด4/7017092644 3,176,460.00 11  พ.ย. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา