รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด3500ANSILumensโรงเรียนบ้านทุ่งยาวตำบลโคกโพธิ์อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 56,000.00 บาท เบิกจ่าย 56,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์/รร.บ้านทุ่งยาว/5206/PO/7017539210/P680/3100106109 56,000.00 56,000.00 22  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา