รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน8กลุ่มสาระ(เลือกรายการ)แบบ1โรงเรียนบ้านบราโอตำบลประจันอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 140,000.00 บาท เบิกจ่าย 140,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระPO/7017635763/P1109/3100161019 140,000.00 140,000.00 3  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา