รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด(เลือกรายการ)แบบ2โรงเรียนบ้านบากงตำบลสะดาวาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 74,600.00 บาท เบิกจ่าย 74,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด รร.บ้านบากงPO/7017635350/P1108/3100161013 74,600.00 74,600.00 3  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา