รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา(เลือกรายการ)โรงเรียนวัดป่าสวยตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 130,600.00 บาท เบิกจ่าย 130,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนรร.วัดป่าสวย/PO7017635320/P1108/3100161013 130,600.00 130,600.00 3  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา