รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา(เลือกรายการ)โรงเรียนบ้านชะเมาตำบลนาเกตุอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 65,400.00 บาท เบิกจ่าย 65,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์รร.บ้านชะเมาPO/7017635763/P1109/3100161019 65,400.00 65,400.00 3  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา