รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแขนท้าวตำบลเกาะจันอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 50,400.00 บาท เบิกจ่าย 50,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านแขนท้าวPO/7017552673/P852/3100128571 50,400.00 50,400.00 12  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา