รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564/70%ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  งบประมาณ 3,432,900.00 บาท เบิกจ่าย 3,432,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินอุดหนุน70% 2564 (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)/4763/P228/3600024544 3,432,900.00 15  พ.ย. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา