รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565/3118  งบประมาณ 4,924,500.00 บาท เบิกจ่าย 4,924,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนร.ยากจนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565/3118/P1237/3600242798 4,924,500.00 23  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา