รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1/2565ค่าเครื่องแบบนักเรียน/2667  งบประมาณ 360.00 บาท เบิกจ่าย 360.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเครื่องแบบนักเรียนภาคเรียนที่1/2565/1ราย/2667/P1080/3600218697 360.00 27  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา