รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2565ครั้งที่1(70%)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/1162  งบประมาณ 3,442,075.00 บาท เบิกจ่าย 3,442,075.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1/65 ค.1( 70%)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/1162/P724/3600026320 3,442,075.00 30  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา