รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2/2564  งบประมาณ 6,705,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,704,000.00 บาท คงเหลือ 1,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนร.ยากจน2/2564/264/P499/3600069281 6,705,000.00 25  ม.ค. 2565
2 เบิกเกินส่งคืน/P499/3600069281/0100185524 -500.00 27  เม.ย. 2565
3 เบิกเกินส่งคืน/P499/3600069281/0100197652 -500.00 24  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา