รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา ตค.-ธค.64   งบประมาณ 189,000.00 บาท เบิกจ่าย 189,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างบุคลากรประชารัฐ ต.ค.64/P214/3200001922 63,000.00 11  พ.ย. 2564
2 ค่าตอบแทนบุคลากรโรงเรียนประชารัฐ พย.64/4786/P326/3200000043 63,000.00 2  ธ.ค. 2564
3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร ร.ร.ประชารัฐ ธค.64/4786/P390/3200000778 63,000.00 20  ธ.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา