รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีฯ/2905  งบประมาณ 648,140.00 บาท เบิกจ่าย 648,140.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีฯวัดมะกรูดงวด1/2950/4100066357 194,442.00 29  ส.ค. 2565
2 คชจ.เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีฯวัดมะกรูดงวด2/2950/4100066357 162,035.00 29  ส.ค. 2565
3 คชจ.เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีฯวัดมะกรูดงวด3/2950/4100066357 162,035.00 29  ส.ค. 2565
4 คชจ.เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีฯวัดมะกรูดงวด4/2950/4100066357 129,628.00 29  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา