รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา กค.65/2787  งบประมาณ 1,627,435.00 บาท เบิกจ่าย 1,597,645.16 บาท คงเหลือ 29,789.84 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม กค.65/187=64354.84,2787=1597645.16/P1121/3200038002 1,597,645.16 4  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา