รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษากค-กย.65/2788  งบประมาณ 2,520,000.00 บาท เบิกจ่าย 837,000.00 บาท คงเหลือ 1,683,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย กค.65/P1104/3200037510 837,000.00 2  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา