รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว2500กค-กย.65/2797  งบประมาณ 2,850,000.00 บาท เบิกจ่าย 727,500.00 บาท คงเหลือ 2,122,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวตกเบิก กค.65/2797 365,000.00 1  ส.ค. 2565
2 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.รักษาความปลอดภัย กค.65/P1112/3600223785 232,500.00 3  ส.ค. 2565
3 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกค.65/2797/P1113/3600223794 25,000.00 4  ส.ค. 2565
4 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม กค.65/2797/P1120/3600224516 280,000.00 4  ส.ค. 2565
5 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว/2797/P1168/3600235573 362,500.00 17  ส.ค. 2565
6 เบิกเกินส่งคืนเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกค.65/2797/P1113/3600223794 -25,000.00 18  ส.ค. 2565
7 เบิกเกินส่งคืนเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.รักษาความปลอดภัย กค.65/P1112/3600223785 -232,500.00 18  ส.ค. 2565
8 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม กค.65/2797/P1120/3600224516 -280,000.00 18  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา