รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการบุคลการประชารัฐ/3อัตรา 15000/2อัตรา 9000/กค-กย.65/2566  งบประมาณ 189,000.00 บาท เบิกจ่าย 63,000.00 บาท คงเหลือ 126,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบุคลากรรร.ประชารัฐ กค.65/P1114/3200037843 63,000.00 4  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา