รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา พค-มิย.65 /1818  งบประมาณ 126,000.00 บาท เบิกจ่าย 63,000.00 บาท คงเหลือ 63,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรประชารัฐพค.65/1818P890/3200030935 63,000.00 24  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา