รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมย-มิย.65/1427  งบประมาณ 4,971,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,941,000.00 บาท คงเหลือ 30,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างอิสลามแบบเข้ม เมย.65/1427/P830/3200028965 1,677,000.00 29  เม.ย. 2565
2 ค่าจ้างเหมาอิสลามแบบเข้ม พค.65/1427/P889/3200030930 1,663,935.48 24  พ.ค. 2565
3 ค่าจ้างอิสลามแบบเข้มมิย.65/1427=1630064.52/5115=25435.48/P1010/3200034574 1,630,064.52 28  มิ.ย. 2565
4 เบิกเกินส่งคืนค่าจ้างเหมาอิสลามแบบเข้ม พค.65/1427/P889/3200030930 -28,064.52 8  มิ.ย. 2565
5 เบิกเกินส่งคืนค่าจ้างอิสลามแบบเข้ม เมย.65/1427/P830/3200028965 -15,000.00 8  มิ.ย. 2565
6 เบิกชดใช้เงินงบประมาณ/1427/P1045/3200036430 13,064.52 19  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา