รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา เมย-มิย65/1427  งบประมาณ 2,538,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,509,800.00 บาท คงเหลือ 28,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการรปภ.เมย.65/1427/P804/3200028704 846,000.00 26  เม.ย. 2565
2 ค่าจ้างเหมาบริการรปภ.พค.65/1427/P984/3200030946 828,000.00 24  พ.ค. 2565
3 เบิกเกินส่งคืนค่าจ้างเหมาบริการรปภ.เมย.65/1427/P804/3200028704 -9,000.00 8  มิ.ย. 2565
4 ค่าจ้างเหมาบริการรปภ.มิย.65/1427/P976/3200033595 837,000.00 16  มิ.ย. 2565
5 เบิกเกินส่งคืน/P976/3200033595 -1,200.00 13  ก.ค. 2565
6 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย กย.65/2788=837000,1427=9000/P1500/3200046635 9,000.00 28  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา