รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา เมย.65 /1427  งบประมาณ 63,000.00 บาท เบิกจ่าย 63,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างบุคลากรประชารัฐ เมย.65/1427/P831/3200028966 63,000.00 29  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา