รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มค-มีค.65/ลูกจ้างชั่วคราว/1421  งบประมาณ 2,757,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,757,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.พัฒนาคุณภาพการศึกษาตกเบิก ลจ.ชั่วคราว มค-มีค.65/1421=1141631.34/4929=8029.95/P758/3600151317 1,141,631.34 18  เม.ย. 2565
2 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รปภ.มค-มีค.65/1421/P761/3600151583 703,594.47 18  เม.ย. 2565
3 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มค-มีค.65/1421/P762/3600151596 75,000.00 18  เม.ย. 2565
4 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยากรอิสลามแบบเข้ม มค-มีค.65/1421/P763/3600151605 836,774.19 18  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา