รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 40,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำป้าย รร.ประชารัฐ/นาซีเราะห์/698/P790/3600157945 6,500.00 25  เม.ย. 2565
2 คชจ.โครงการ รร.ประชารัฐ/นาซีเราะห์/รร.นิคมสร้างตนเองฯ/698/P791/3600157955 3,500.00 25  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา