รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 44,370.00 บาท คงเหลือ 5,630.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำป้าย รร.ประชารัฐ/นาซีเราะห์/698/P790/3600157945 6,500.00 25  เม.ย. 2565
2 คชจ.โครงการ รร.ประชารัฐ/นาซีเราะห์/รร.นิคมสร้างตนเองฯ/698/P791/3600157955 3,500.00 25  เม.ย. 2565
3 ค่าวัสดุ รร.ประชารัฐ รร.ต้นพิกุล/698/PA833/3600162153 5,500.00 3  พ.ค. 2565
4 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล/รร.ต้นพิกุล/P834/3600162147 4,500.00 3  พ.ค. 2565
5 คชจ.รร.ประชารัฐ บ้านน้ำใส/698/P837/3600163028 4,000.00 5  พ.ค. 2565
6 คชจ.รร.ประชารัฐตรวจคุณสมบัตินร./28เมย.65/ยุวารี/698/P841/3600164612 4,370.00 9  พ.ค. 2565
7 ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนประชารัฐ/รร.บ้านวังกว้าง/698/4100016607/P901/3100134721 8,500.00 8,500.00 27  พ.ค. 2565
8 คชจ.โรงเรียนประชารัฐ/รร.บ้านวังกว้าง/PA911/3600179802 1,500.00 31  พ.ค. 2565
9 คชจ.โครงการรร.ประชารัฐ รร.บ้านน้ำใส/698/P936/3100140754/4100021255 6,000.00 6,000.00 9  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา