รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการบุคลการประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา มค.-มีค.65  งบประมาณ 189,000.00 บาท เบิกจ่าย 189,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบุคลากร ร.ร.ประชารัฐ มค.65/187/P497/3200016234 63,000.00 25  ม.ค. 2565
2 ค่าจ้างเหมาบุคลากร ร.ร.ประชารัฐ กพ.65/187/P576/3200015767 63,000.00 14  ก.พ. 2565
3 ค่าจ้างเหมาบุคลากร ร.ร.ประชารัฐ มีค.65/187/P675/3200020856 63,000.00 18  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา