รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยกรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา มค-มีค.65  งบประมาณ 5,031,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,031,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาอิสลามแบบเข้ม มค.65/187/P498/3200015441 1,647,000.00 25  ม.ค. 2565
2 ค่าจ้างเหมาบริการวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม กพ.65/187/P577/3200016157 1,647,000.00 14  ก.พ. 2565
3 ค่าจ้างเหมาอิสลามแบบเข้ม187/P634/3200019178 15,000.00 4  มี.ค. 2565
4 ค่าจ้างเหมาอิสลามแบบเข้ม มีค.65/187/P674/3200020855 1,677,000.00 18  มี.ค. 2565
5 เบิกเกินส่งคืน/P674/3200020855 -19,354.84 25  เม.ย. 2565
6 ค่าจ้างเหมาบริการวิทยากรสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม กค.65/187=64354.84,2787=1597645.16/P1121/3200038002 64,354.84 4  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา