รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา มค-มีค.65  งบประมาณ 2,538,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,532,940.10 บาท คงเหลือ 5,059.90 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการพนง.รปภ.มค.65/187/PA468/3200007595 846,000.00 19  ม.ค. 2565
2 เบิกเกินส่งคืน/PA468/3200007595 -290.32 8  ก.พ. 2565
3 ค่าจ้างเหมาบริการพนง.รปภ.กพ.65/187/P571/3200003388 846,000.00 11  ก.พ. 2565
4 ค่าจ้างเหมาบริการ รปภ.มีค.65/187/P673/3200022326 846,000.00 18  มี.ค. 2565
5 เบิกเกินส่งคืน/P571/3200003388 -1,285.71 31  มี.ค. 2565
6 เบิกเกินส่งคืน/P673/3200022326 -3,483.87 13  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา