รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค.-ธค.64  งบประมาณ 5,031,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,007,080.64 บาท คงเหลือ 23,919.36 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามแบบเข้ม ตค-พย.64/5115/P324/3200000162 3,354,000.00 2  ธ.ค. 2564
2 ค่าจ้างเหมาอิสลามแบบเข้ม ธค.64/5115/P389/3200013102 1,662,000.00 20  ธ.ค. 2564
3 เบิกเกินส่งคืน/P324/3200000162 -30,000.00 24  ธ.ค. 2564
4 เบิกเกินส่งคืน/P389/3200013102 -4,354.84 18  ม.ค. 2565
5 ค่าจ้างอิสลามแบบเข้มมิย.65/1427=1630064.52/5115=25435.48/P1010/3200034574 25,435.48 28  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา