รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว2500ตค-ธค.64  งบประมาณ 2,962,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,927,056.37 บาท คงเหลือ 35,443.63 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเสี่ยงภัยจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค-พย.64/4929/P302/3600035329 50,000.00 25  พ.ย. 2564
2 ค่าเสี่ยงภัยจ้างเหมาพนง.รปภ. ตค.64/4929/P303/3600037016 235,000.00 25  พ.ย. 2564
3 ค่าเสี่ยงภัยจ้างเหมาพนักงานรปภ.พย.64/4929/P312/3600034477 235,000.00 29  พ.ย. 2564
4 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว ตค-พย.64/4929/P316/3600038608 773,000.00 29  พ.ย. 2564
5 ค่าเสี่ยงภัยอิสลามแบบเข้ม ตค-พย.6/P325/36000374504/4929 565,000.00 2  ธ.ค. 2564
6 ค่าเสี่ยงภัยจ้างเหมา รปภ. ธค.64/4925/P330/3600040390 235,000.00 13  ธ.ค. 2564
7 เงินเสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.64/4929/P331/3600041853 25,000.00 13  ธ.ค. 2564
8 เสี่ยงภัย รปภ.ตค-พย.64 (ตกเบิก)/4929/P335/3600041855 5,000.00 13  ธ.ค. 2564
9 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว.ธค.64/P365/3600048870 386,500.00 20  ธ.ค. 2564
10 เงินเสี่ยงภัยอิสลามแบบเข้ม ธค.64/4929/P388/3600050323 280,000.00 20  ธ.ค. 2564
11 เบิกเกินส่งคืนP312/3600034477 -2,500.00 17  ธ.ค. 2564
12 เบิกเกินส่งคืนP312/3600034477 -250.00 17  ธ.ค. 2564
13 เบิกเกินส่งคืนP303/3600037016 -2,500.00 17  ธ.ค. 2564
14 เบิกเกินส่งคืน/P325/3600037450 -5,000.00 24  ธ.ค. 2564
15 เบิกเกินส่งคืน/P330/3600040390 -564.52 18  ม.ค. 2565
16 เบิกเกินส่งคืน/P388/3600050323 -725.81 18  ม.ค. 2565
17 เบิกเกินส่งคืน/P365/3600048870 -725.81 23  ก.พ. 2565
18 คชจ.พัฒนาคุณภาพการศึกษาตกเบิก ลจ.ชั่วคราว มค-มีค.65/1421=1141631.34/4929=8029.95/P758/3600151317 8,029.95 18  เม.ย. 2565
19 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวเมย-มิย.65/2480=990624.09,4929=141792.56/PA1022/3600203981 141,792.56 5  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา