รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 8 จุดเน้น9-11กค.65/3001  งบประมาณ 12,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,814.00 บาท คงเหลือ 6,186.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนฯ9-11กค.65/นูรฮูดา/บ้านสมาหอ/3001/P1249/3600250081 5,814.00 30  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา