รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนฯในชั้นเรียนฯ/3138  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 10,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา