รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบ2565/2904  งบประมาณ 71,500.00 บาท เบิกจ่าย 71,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.64/65ยืม71950โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ(ฎ.1235/2904=71500/ฎ.1236/2730=450)/P1235/3600242534 71,500.00 23  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา