รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  งบประมาณ 27,000.00 บาท เบิกจ่าย 27,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการนิเทศรร.นำร่อง/โครงการเงินงวด1426/27000/P1125/3600225926 2,760.00 8  ส.ค. 2565
2 คชจ.เพื่อนิเทศติดตาม/โครงการเงินงวด1426/27000/P1199/3600239699 600.00 19  ส.ค. 2565
3 ค่าไวนิล รร.นิคมสร้างฯ/โครงการเงินงวด1426/27000/P1316/3600268345 3,500.00 14  ก.ย. 2565
4 ค่าวัสดุ รร.มายอ/โครงการเงินงวด1426/27000/P1317/3100188678 3,500.00 14  ก.ย. 2565
5 ค่าวัสดุ รร.บ้านระแว้ง/โครงการเงินงวด1426/27000/P1318/3100188682 3,500.00 14  ก.ย. 2565
6 ค่าวัสดุ รร.บ้านคลองช้างโคกโพธิ์/โครงการเงินงวด1426/27000/P1319/3100188686 3,500.00 14  ก.ย. 2565
7 ค่าวัสดุ รร.บ้านม่วงเตี้ย/โครงการเงินงวด1426/27000/PA1320/3100188706 3,500.00 14  ก.ย. 2565
8 ค่าไวนิล รร.บ้านประจัน/โครงการเงินงวด1426/P1365/3600274021 3,500.00 19  ก.ย. 2565
9 ค่าวัสด/โครงการเงินงวด1426/P1388/3100194943 2,640.00 20  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา