รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กพ.65+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส./990  งบประมาณ 94,680.00 บาท เบิกจ่าย 94,500.00 บาท คงเหลือ 180.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต กพ.65/990//P653/3600067345 90,000.00 11  มี.ค. 2565
2 ปกส.ครูวิทย์-คณิต กพ.65/990/P654/3600067346 4,500.00 11  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา