รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching-Team) ครั้งที่ 1-4และคณะกรรมการประเมิน(Evaluation)ครั้งที่1-2ฯ/877  งบประมาณ 28,720.00 บาท เบิกจ่าย 28,720.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.คณะกรรมการพี่เลี้ยงCoaching /อภิญญา/877/P731/3600111140 2,170.00 31  มี.ค. 2565
2 เงินยืมราชการบย.36/65นิภา/1191=27550/877=26550/P1089/3600218973 26,550.00 27  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา