รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานที่ขาดแคลน+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชย ปกส. กพ.65/842/3อัตรา  งบประมาณ 28,350.00 บาท เบิกจ่าย 28,350.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานที่ขาดแคลน กพ.65/842/P622/3600087856 27,000.00 3  มี.ค. 2565
2 ปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานที่ขาดแคลน กพ.65/842/P623/3600089967 1,350.00 3  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา