รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2564  งบประมาณ 14,120.00 บาท เบิกจ่าย 7,440.00 บาท คงเหลือ 6,680.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าถ่ายเอกสารโครงการNT/729/P1029/3100152492 1,000.00 7  ก.ค. 2565
2 คชจ.โครงการNT/729/P1197/3600239682 6,440.00 19  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา