รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2564  งบประมาณ 14,120.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 14,120.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา