รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564  งบประมาณ 13,840.00 บาท เบิกจ่าย 13,820.00 บาท คงเหลือ 20.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการ บย.13/65 ผกามาศ/โครงการเงินงวด729/โครงการRT/P611/36000092303 5,720.00 1  มี.ค. 2565
2 เบิกคชจ.โครงการRT ค่าอาหารว่าง/ผกามาศ/729/P732/3600089795 1,720.00 31  มี.ค. 2565
3 คชจ.โครงการRTค่าอาหารว่าง/ผกามาศเบิกเพิ่ม/P733/3600089796 300.00 31  มี.ค. 2565
4 ค่าถ่ายเอกสารโครงการRT/ผกามาศ/729/P745/3600149832 331.60 12  เม.ย. 2565
5 เบิกเกินส่งคืน/P611/3600092303 -20.00 28  เม.ย. 2565
6 คชจ.กิจกรรมวิเคราะห์ผล/โครงการRT/ผกามาศ/P940/3600185982 2,280.00 10  มิ.ย. 2565
7 ค่าถ่ายเอกสารโครงการRT/ผกามาศ/729/P946/3100141868 1,600.00 13  มิ.ย. 2565
8 ค่าวัสดุโครงการRT/ผกามาศ/P1016/3100150629 1,888.40 1  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา