รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนครูจ้างสอนวิท-คณิต มค.65   งบประมาณ 94,680.00 บาท เบิกจ่าย 94,500.00 บาท คงเหลือ 180.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนครูจ้างสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มค.65/P515/3600070292 90,000.00 2  ก.พ. 2565
2 เงินสมทบปกส.ครูจ้างสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มค.65/P516/3600070293 4,500.00 2  ก.พ. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา