รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบรายจ่ายอื่น2000406036700003/P2759  งบประมาณ 14,000.00 บาท เบิกจ่าย 14,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำชั้นเก็บเอกสารงบเดือน/P121/3100016368/7017005104 13,500.00 13,500.00 25  ต.ค. 2564
2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สพป.ปน.2/P184/3100026429/7017001534 500.00 500.00 8  พ.ย. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา