รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบดำเนินงาน2000436007000000/P2813  งบประมาณ 59,068.00 บาท เบิกจ่าย 59,068.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สพป.ปน.2/P79/3100004556/7016882018 57,000.00 57,000.00 15  ต.ค. 2564
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2/P185/3100020799/7017000676 2,068.00 2,068.00 8  พ.ย. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา