รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบดำเนินงาน20004040B1000000/P2758  งบประมาณ 2,357,587.23 บาท เบิกจ่าย 2,357,587.23 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ ร.ร.บ้านโคกโพธิ์/P1/3100003406/7016829840 15,000.00 15,000.00 5  ต.ค. 2564
2 สื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านควนประ/P2/3100001614/7016702603 10,000.00 10,000.00 7  ต.ค. 2564
3 ค่าซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านอินทนิล/P7/3100007607/7016728701 37,600.00 37,600.00 8  ต.ค. 2564
4 สื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านอินทนิล/P8/3100004520/7016873270 10,000.00 10,000.00 8  ต.ค. 2564
5 สื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านกระโด/P9/3100007412/7016882021 10,000.00 10,000.00 8  ต.ค. 2564
6 สื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดทรายขาว/P10/3100004235/7016847485 10,000.00 10,000.00 8  ต.ค. 2564
7 สื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านท่าคลอง/P11/3100008802/7016881212 10,000.00 10,000.00 8  ต.ค. 2564
8 สื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านศาลาสอง/P12/3100003911/7016847967 10,000.00 10,000.00 8  ต.ค. 2564
9 สื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านแขนท้าว/P13/3100008703/7016891112 10,000.00 10,000.00 8  ต.ค. 2564
10 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านโคกเหรียง/P38/3100005021/7016848358 37,600.00 37,600.00 12  ต.ค. 2564
11 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านกรือเซะ/P39/3100005022/7016728176 37,600.00 37,600.00 12  ต.ค. 2564
12 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดป่าสวย/P40/3100003328/7016733161 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
13 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านคลองหิน/P41/3100011502/7016733154 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
14 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านละหารยามู/P42/3100011503/7016847934 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
15 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านโคกต้นสะตอ/P43/3100004328/7016733617 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
16 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบูโกะ/P44/3100003330/7016702640 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
17 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านอนุบาลยะรัง/P45/3100003331/7016869400 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
18 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบินยา/P46/3100003332/7016702608 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
19 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านเกาะจัน/P47/3100004329/7016879263 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
20 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ตลาดนัดต้นมะขาม/P48/3100003333/7016857399 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
21 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ต้นพิกุล/P49/3100004331/7016729134 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
22 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านทุ่งยาว/P50/3100002364/7016701854 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
23 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านประจัน/P51/3100003293/7016726428 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
24 ค่าวัสดุสนง.สพป.ปน.2/52/3100003294/7016961023 38,417.23 38,417.23 12  ต.ค. 2564
25 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านตุปะ/P53/3100003295/7016881275 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
26 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบาโง/P54/3100003296/7016726659 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
27 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านคลองช้างโคกโพธิ์/P55/3100004119/7016702636 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
28 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านลางสาด/P56/3100004120/7016882004 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
29 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบาตะกูโบ/P57/3100004121/7016881263 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
30 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านยางแดง/P58/3100004332/7016881266 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
31 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านราวอ/P59/3100005025/7016879170 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
32 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านกรือเซะ/P60/3100004122/7016728185 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
33 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดนิคมสถิต/P61/3100004908/7016732600 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
34 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านควนลาแม/P62/3100004909/7016701856 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
35 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านโผงโผง/P63/3100004910/7016847989 37,600.00 37,600.00 12  ต.ค. 2564
36 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านบูเกะกุง/P64/3100004911/7016873291 37,600.00 37,600.00 12  ต.ค. 2564
37 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านควนโนรี/P65/3100004912/7016728171 37,600.00 37,600.00 12  ต.ค. 2564
38 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบูเกะกุง/P66/3100002367/7016879288 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
39 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ตลาดปรีกี/P67/3100010958/7016878182 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
40 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านนาค้อใต้/P68/3100011605/7016881820 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
41 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านกระเสาะ/P69/3100011606/7016847490 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
42 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านนาค้อกลาง/P70/3100011607/7016728708 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
43 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านโผงโผง/P71/3100010959/7016701808 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
44 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.นิคมสร้างตนเอง/P72/3100010960/7016878195 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
45 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านดูวา/P73/3100010961/7016881289 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
46 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ตลาดนัดบาซาเอ/P74/3100001231/7016729110 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
47 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา52/P75/3100001233/7016732850 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
48 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ชุมชนบ้านต้นสน/P77/3100003637/7016847946 10,000.00 10,000.00 12  ต.ค. 2564
49 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาทักษะ สพป.ปน.2/P78/3100004555/7016822830 39,000.00 39,000.00 14  ต.ค. 2564
50 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบูดน/P89/3100016344/7016847936 10,000.00 10,000.00 21  ต.ค. 2564
51 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านตันหยง/P90/3100014672/7016733127 10,000.00 10,000.00 21  ต.ค. 2564
52 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านคางา/P91/3100019001/7016733123 10,000.00 10,000.00 21  ต.ค. 2564
53 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านต้นโตนด/P92/3100019002/7016702601 10,000.00 10,000.00 21  ต.ค. 2564
54 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านดอนเค็ด/P93/3100014673/7016881293 10,000.00 10,000.00 21  ต.ค. 2564
55 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านอีบุ๊/P94/3100017819/7016701994 10,000.00 10,000.00 21  ต.ค. 2564
56 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านนาประดู่/P95/3100017820/7016873274 10,000.00 10,000.00 21  ต.ค. 2564
57 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านนาประดู่/P96/3100017821/7016848361 37,600.00 37,600.00 21  ต.ค. 2564
58 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านเกาะตา/P97/3100016346/7016732543 10,000.00 10,000.00 21  ต.ค. 2564
59 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านกาแลสะนอ/P98/3100014674/7016881292 10,000.00 10,000.00 21  ต.ค. 2564
60 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านต้นทุเรียน/P99/31000014675/7016882531 10,000.00 10,000.00 21  ต.ค. 2564
61 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านต้นทุเรียน/P100/3100014676/7016847912 37,600.00 37,600.00 21  ต.ค. 2564
62 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านคลองช้างโคกโพธิ์/P105/3100003378/7016881297 37,600.00 37,600.00 25  ต.ค. 2564
63 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดอัมพวนาราม/P106/3100016054/7016727070 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
64 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองยอน/P107/3100016055/7016847959 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
65 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านนาค้อเหนือ/P108/3100003379/7016882041 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
66 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านชะเมา/P109/3100003380/7016727404 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
67 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านควนแปลงงู/P110/3100017730/7016848344 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
68 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านควนแตน/P111/3100019802/7016878790 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
69 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย/P112/3100016056/7016701040 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
70 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านสมาหอ/P113/3100003381/7016848349 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
71 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดบุพนิมิต/P114/3100017731/7016732905 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
72 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านสะกำ/P115/3100005054/7016729166 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
73 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านสายชล(สาขา)/P116/3100004441/7016733114 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
74 ซื้อสื่อพระพุทธศาสนา สพป.ปน.2/P117/3100019014/7016753792 438,000.00 438,000.00 25  ต.ค. 2564
75 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านปลักปรือ/P122/3100016369/7016848319 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
76 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ชุมชนบ้านบือแนปีแน/P123/3100019707/7016881807 10,000.00 10,000.00 25  ต.ค. 2564
77 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านคลองหิน/125/3100007128/7016847918 37,600.00 37,600.00 25  ต.ค. 2564
78 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านเขาวัง/P141/3100020020/7016727471 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
79 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดบันลือคชาวาส/P142/3100020021/7016882024 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
80 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านเจาะบาแน/P143/3100020022/7016728915 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
81 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบือแนปีแน/P144/3100020474/7016882073 37,600.00 37,600.00 28  ต.ค. 2564
82 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านคลองทราย/P145/3100020475/7016733151 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
83 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบาโงฆาดิง/P146/3100017300/7016701818 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
84 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบาโอ(สาขา)/P147/3100022201/7016847964 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
85 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบาโอ/P148/3100020721/7016881254 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
86 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านกูบังบาเดาะ/P149/3100020722/7016889254 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
87 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านล้อแตก/P150/3100022202/7016879291 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
88 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดภมรคติวัน/P151/3100020478/7016728716 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
89 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านกูบังบาเดาะ/P152/3100020723/7016847450 37,600.00 37,600.00 28  ต.ค. 2564
90 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านกูวิง/P153/3100020724/7016891106 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
91 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ป่าบอน/P155/3100019056/7016878748 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
92 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านตรัง/P156/3100019057/7016702649 10,000.00 10,000.00 28  ต.ค. 2564
93 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านป่าบอน/P178/3100005353/7016883304 37,600.00 37,600.00 4  พ.ย. 2564
94 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านป่าบอน/P180/3100006835/7016847924 37,600.00 37,600.00 4  พ.ย. 2564
95 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดเกาะหวาย/P181/3100006836/7016847940 10,000.00 10,000.00 4  พ.ย. 2564
96 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านควนหยี/P182/3100006837/7016847979 10,000.00 10,000.00 4  พ.ย. 2564
97 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สพป.ปน.2/P183/3100020798/7016962908 47,570.00 47,570.00 8  พ.ย. 2564
98 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านวังกว้าง/P189/3100020800/7016728124 10,000.00 10,000.00 8  พ.ย. 2564
99 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ชุมชนบ้านสะนอ/P190/3100022297/7016728108 10,000.00 10,000.00 8  พ.ย. 2564
100 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านสายชล/P191/3100028001/7016848301 10,000.00 10,000.00 8  พ.ย. 2564
101 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบากง/P192/3100022298/7016732584 10,000.00 10,000.00 8  พ.ย. 2564
102 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดโคกหญ้าคา/P193/3100026430/7016701807 10,000.00 10,000.00 8  พ.ย. 2564
103 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.วัดโคกหญ้าคา/P194/3100026431/7016879165 37,600.00 37,600.00 8  พ.ย. 2564
104 สื่อโครงการ (New Normal) ร.ร.บ้านป่าไร่/P203/3100025266/7016879289 10,000.00 10,000.00 8  พ.ย. 2564
105 จัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านเขาวัง/P235/3100006422/7016879297 37,600.00 37,600.00 16  พ.ย. 2564
106 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านปาลัส/P246/3100030215/7016728195 10,000.00 10,000.00 17  พ.ย. 2564
107 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดธนาภิมุข/P247/3100030216/7016848315 10,000.00 10,000.00 17  พ.ย. 2564
108 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านอาโห/P248/3100024649/7016838405 10,000.00 10,000.00 17  พ.ย. 2564
109 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.วัดธนาภิมุข/P249/3100025408/7016891129 37,600.00 37,600.00 17  พ.ย. 2564
110 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านควนแปลงงู/P250/3100025409/7016848355 37,600.00 37,600.00 17  พ.ย. 2564
111 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านด่าน/P290/3100008292/7016855331/P290/3100008292/7016855331 10,000.00 10,000.00 19  พ.ย. 2564
112 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านคูระ/P296/3100027093/7016728917 10,000.00 10,000.00 22  พ.ย. 2564
113 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านคลองช้าง มายอ/P297/3100027094/7016847462 37,600.00 37,600.00 22  พ.ย. 2564
114 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดมะกรูด/P298/3100027095/7016733145 10,000.00 10,000.00 22  พ.ย. 2564
115 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.คลองช้างมายอ/P319/3100041484/7016847495 10,000.00 10,000.00 1  ธ.ค. 2564
116 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดอรัญวาสิการาม/P320/3100042288/7016881248 10,000.00 10,000.00 1  ธ.ค. 2564
117 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดนาประดู่/P329/3100049402/7016847952 10,000.00 10,000.00 13  ธ.ค. 2564
118 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.วัดสุนทรวารี/P334/3100042578/7016847970 10,000.00 10,000.00 13  ธ.ค. 2564
119 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.ควนลังงา/P361/3100049046/7016728188 10,000.00 10,000.00 20  ธ.ค. 2564
120 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านถนน/P362/3100049048/7016847903 10,000.00 10,000.00 20  ธ.ค. 2564
121 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านบาละแต/P363/3100049049/7016702645 10,000.00 10,000.00 20  ธ.ค. 2564
122 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านถนน/P393/3100052625/7017232248 37,600.00 37,600.00 20  ธ.ค. 2564
123 ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย ร.ร.บ้านโคกขี้เหล็ก/P438/3100064437/7016847914 37,600.00 37,600.00 12  ม.ค. 2565
124 ซื้อสื่ออ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านโคกขี้เหล็ก/P439/3100063074/7016879253 10,000.00 10,000.00 12  ม.ค. 2565
125 สื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ร.ร.บ้านกระเสาะ/7016847805/P549/3100088106 10,000.00 10,000.00 10  ก.พ. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา