รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบดำเนินงาน2000413039000000/P2761  งบประมาณ 3,621,490.00 บาท เบิกจ่าย 3,621,490.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โครงการสนับสนุน ร.ร.คู่ขนานตาดีกา/P14/3100008704/7016520725 ร.ร.บ้านอาโห 56,490.00 56,490.00 8  ต.ค. 2564
2 ซื้อสื่อภาษาอังกฤษ สพป.ปน.2/P36/3100001115/7016860912 900,000.00 900,000.00 11  ต.ค. 2564
3 สื่อวิทยาศาสตร์ สพป.ปน.2/P104/3100019801/7016861118 900,000.00 900,000.00 25  ต.ค. 2564
4 สื่อการเรียนการสอนครูปฐมวัย สพป.ปน.2/PA126/3100017289/7016846175 865,000.00 865,000.00 27  ต.ค. 2564
5 ซื้อสื่อการเรียนการสอนคณิต สพป.ปน.2/P127/3100017290/7016846180 900,000.00 900,000.00 27  ต.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา