รายการเบิกจ่าย
 กลับ   หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.ต้นพิกุล  งบประมาณ 4,418,070.00 บาท เบิกจ่าย 2,867,870.00 บาท คงเหลือ 1,550,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ก่อสร้างหอนอน/งวด6/รร.ต้นพิกุล/P289/3100037513/7015442671 620,080.00 620,080.00 19  พ.ย. 2564
2 ก่อสร้างหอนอน/งวด7/รร.ต้นพิกุล/P459/3100064464/7015442671 620,080.00 620,080.00 18  ม.ค. 2565
3 ก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน/งวด8/รร.ต้นพิกุล/P689/3100105751/7015442671 697,590.00 697,590.00 24  มี.ค. 2565
4 ก่อสร้างหอนอน รร.ต้นพิกุล/7015442671/P856/3100129031 930,120.00 930,120.00 17  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา