รายการเบิกจ่าย
 กลับ   หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.บ้านวังกว้าง  งบประมาณ 2,480,320.00 บาท เบิกจ่าย 2,480,320.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน38ฯงวดที่6/P210/3100025375/7015442651 ร.ร.บ้านวังกว้าง 2,480,320.00 2,480,320.00 9  พ.ย. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา