รายการเบิกจ่าย
 กลับ   หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.บ้านน้ำใส  งบประมาณ 5,038,150.00 บาท เบิกจ่าย 5,038,150.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน ร.ร.บ้านน้ำใส/P5/31000000636/7015496225 620,080.00 620,080.00 8  ต.ค. 2564
2 ก่อสร้างหอนอน/งวด6/ร.ร.บ้านน้ำใส/P493/3100075460/7015496225 620,080.00 620,080.00 20  ม.ค. 2565
3 ก่อสร้างหอนอนรร.บ้านน้ำใสงวดที่7/P519/3100082434/7015496225 620,080.00 620,080.00 2  ก.พ. 2565
4 ก่อสร้างหอนอนรร.บ้านน้ำใส/งวด8/7015496225/P600/3100081399 697,590.00 697,590.00 23  ก.พ. 2565
5 ก่อสร้างหอนอนรร.บ้านน้ำใส/งวด9/7015496225/P600/3100081399 930,120.00 930,120.00 23  ก.พ. 2565
6 ก่อสร้างหอนอนรร.บ้านน้ำใส/งวด10/7015496225/P600/3100081399 1,550,200.00 1,550,200.00 23  ก.พ. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา